logo

Правилник

Чл.1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

  1.1. Настоящият      ПРАВИЛНИК     регламентира    организацията    на      курсовете, задълженията   на  Образователен център „ЕЛФИДИЯ” , задълженията на курсистите и форми и начини на заплащане на учебните такси за предоставените услуги.

Чл.2.  ОРГАНИЗАЦИЯ НА КУРСОВЕТЕ

2.1. Образователен център   "ЕЛФИДИЯ" ,   наричан   по- нататък   за   краткост  ЕЛФИДИЯ, организира групово и индивидуално чуждоезиково обучение, съобразено с възрастта и езиковата компетентност на обучаващите се, както и със стандартите на  Европейската езикова рамка.
2.2. Учебните  занятия се провеждат в учебната база на ЕЛФИДИЯ по предварително определен график за съответния езиков курс.
2.3. Учебните занятия биват дневни ученически, вечерни или съботни.
2.4. Един учебен час е с продължителност 40 мин.
2.5. Минималният  брой курсисти, необходим  за  стартиране  на  курс  или  модул  на обучение към  даден курс е 4 (четири). При група от по-малко от 4  курсиста   ЕЛФИДИЯ си запазва правото да коригира учебната такса или хорариума за съответния курс.
2.6. Школата  си запазва правото да отложи с до 14 дни началната дата на съответния курс,  предварително обявена при записване на  курсиста и  внасяне на  полагащата се учебна такса, при следните условия:
        а) в  случай  че   до  предварително  обявената  начална   дата   не   е    сформиран минималния брой курсисти, необходим за стартиране на курса;
        б) в  случай че преподавателят е временно възпрепятстван  по независими от него причини  да започне обучението на курсистите и в случай, че предварителният график не позволява осигуряване на заместник;
         в) при други, независещи от ЕЛФИДИЯ обстоятелства.
2.7. Присъствията   на  курсистите  в   учебните   занятия  е  необходимо  условие     за ползотворно   обучение. Всяко отсъствие  се отразява  върху обучението на курсиста и може да  го затрудни, но това не задължава  преподавателя  да  повтаря материала и да дава извънредни часове.
2.8. В  края на  всеки курс курсистът полага  финален   тест  за  проверка на усвоените знания.
  Курсистът, издържал  успешно  този  тест, преминава в следващото ниво на обучение и има предимство пред други кандидати при сформирането на група.
2.9. Преместване по желание на   курсист   от  една в друга група при започнал курс, се допуска само при основателни причини.
2.10. Промени в учебния график, поискани от   страна  на  един или повече курсисти в група,   се   осъществяват   само   с   одобрението    и   съгласието   на преподавателя и мнозинството в групата.
  2.11. Промени   в   учебния   график,    предложени   от    страна    на   ЕЛФИДИЯ, се осъществяват само със съгласието на преподавателя и мнозинството в групата.
2.12. Националните официални празници и обявените от МОН ваканции за учениците са неучебни.
          При желание от страна на курсистите и преподавателя неучебните дни могат   да се отучват при условие, че учебният график на ЕЛФИДИЯ позволява това.
2.13. При поискване,ЕЛФИДИЯ   договаря   и   изготвя  оферта  за организирането на индивидуално обучение.

Чл.3.  ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛЕН ЦЕНТЪР „ ЕЛФИДИЯ”

3.1.1. ЕЛФИДИЯ се задължава да предоставя   точна информация относно  същността на предлаганите курсове, мястото и графика  на   провеждането  им,  времетраенето на учебните занятия и продължителността на съответния курс.
3.1.2. ЕЛФИДИЯ      се   задължава      да     предоставя    точна   информация  относно преподавателите, провеждащи обучението.
3.1.3. ЕЛФИДИЯ се задължава да   предостави  точна информация относно условията и сроковете за внасяне на учебни такси, обстоятелствата, налагащи тяхното връщане, и санкциите за незавършени или забавени плащания.Таксите могат да се превеждат на банковата сметка на фирмата:

sm


3.1.4. ЕЛФИДИЯ се задължава да   запознае   курсиста   с   настоящия   ПРАВИЛНИК при записването му за съответния курс.
3.2.1. ЕЛФИДИЯ   се   задължава   да    осигурява   нормална  учебна среда, подпомагаща учебния процес.
3.2.2. При оплакване от страна  на  болшинството курсисти  в  група относно учебните условия, ЕЛФИДИЯ  се  задължава  да  направи  необходимите промени с цел тяхното оптимизиране.
3.3.1. ЕЛФИДИЯ се задължава да осигурява  преподаватели  с  необходимата  езикова квалификация за съответния курс.
3.3.2. При обосновано  неодобрение  на   преподавателя  от   страна  на  повече от един курсист в група ЕЛФИДИЯ  се задължава да осигури друг преподавател  (но не повече от един път за съответния курс)
3.4.1. ЕЛФИДИЯ се задължава  своевременно  да  известява   за  промени   в  учебната програма.
3.4.2. При невъзможност  за провеждане на учебно занятие поради временно отсъствие на преподавател, ЕЛФИДИЯ се задължава да осигури негов заместник  за  съответната дата и час или,  ако това е невъзможно,   да осигури  -  след предварително уговаряне с курсистите - наваксване на пропуснатото   занятие   посредством  допълнителен   брой учебни часове.
3.5.1. ЕЛФИДИЯ   се   задължава   да   осигурява  на     кандидатите за съответния курс безплатен    входящ    тест   за   определяне  на  езиковата  му  компетентност,  в  случай   че кандидатите не са преминали обучение в ЕЛФИДИЯ за предходното ниво.
3.5.2. С   оглед   резултатите от  положения  входящ  тест, ЕЛФИДИЯ  се задължава да разпределя кандидатите коректно и обективно в групи за съответното езиково ниво.
3.5.3. ЕЛФИДИЯ се задължава да осигури текущи и финални тестове за обучението по съответния курс, както и  да  уведомява  курсистите  за  резултатите  им от проведените тестове.
3.6.1. ЕЛФИДИЯ  се задължава да осигури основните учебни материали за съответния курс ,освен  в  случаите  когато  курсистът  вече  разполага  с   такива,  при  условие че курсистът ги заяви и заплати не по-късно от два дни преди началната дата на курса.
3.6.2. При забавяне на заявката и заплащането на  учебните   материали   от  страна   на курсиста,  ЕЛФИДИЯ  не  носи  отговорност  за  ненавременното им предоставяне и си запазва  правото  да  ги  осигури при първа възможност след направена заявка от страна на курсиста.
3.7.1. При поискване Образователен център „ЕЛФИДИЯ”  се  задължава   да   издаде   на   курсиста  фирмено удостоверение за успешно   преминат  курс   на  обучение  за   съответното  езиково  ниво   при  следните условия:
           1) курсистът има 70% успеваемост на финалния тест за съответния курс;
           2) курсистът има 70% присъствия по време на съответния курс;
           3) курсистът предостави необходимите данни за попълване в удостоверението.

Чл.4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУРСИСТА

4.1. За   да   се  счита   за   записан   в   съответния    курс, курсистът се   задължава при записването да внесе цялата или първа вноска от учебната такса за курса.
4.2. В случай   на  внасяне на първа вноска от учебната такса при записването за курса, курсистът се  задължава  да  внесе   предварително съобщената от страна на ЕЛФИДИЯ останалата   част от   таксата  в   рамките  на периода, обхващащ хорариума часове, предвиден за съответния курс.Това   важи   и   в   случаите, когато курсистът   се   откаже    от     участие   в    курса, на който и да е етап от обучението по независещи от ЕЛФИДИЯ причини.
4.3. При    желание   да   ползва   предоставени   от   ЕЛФИДИЯ   учебни материали по съответния курс, курсистът се задължава да ги заяви и заплати преди началната дата на курса.
4.4. При   записване   за   съответния    курс,  се   попълва    регистрационен   формуляр, съдържащ административна информация, която ще бъде използвана за информиране на курсиста за събития, организирани от ЕЛФИДИЯ   и   за   вътрешен    мониторинг    на данните за курсиста. Поверителността на личните данни ще бъде запазена и те няма  да бъдат прeдоставени на трети лица или институции.
4.5. Родителите на по-малките курсисти се задължават да не водят  децата  си   по-рано  от 10 минути преди   започване   и   навреме   да    ги    прибират   след приключване на занятията. Ако детето ще си тръгва без придружител, трябва да   бъде заявено в писмен вид.
4.6. Курсистите се задължават да не вредят с поведението си на  нормалното провеждане на учебните занятия.
4.7. Курсистите   и   родителите   им    се    задължават   да   се   запознаят с настоящия ПРАВИЛНИК при записването за съответния курс.

Чл.5. УЧЕБНИ ТАКСИ

5.1. Учебната такса за всеки курс  се  определя   предварително  и    се   съобщава     на курсистите преди записването им.
5.2. Стойността на учебната такса   не   може  да  се променя след стартиране на курса.
5.3. При внасянe на   учебната  такса   от   страна   на   курсиста,   ЕЛФИДИЯ    издава квитанция за платена  сума,  която  курсистът  пази  до  началната  дата  на курса. След започване на курса, ЕЛФИДИЯ  издава фактура  за  платената  сума, а издадената вече квитанция се унищожава.
5.4. Учебната такса се заплаща еднократно или на две и три вноски, както следва:
        1) Първата вноска се заплаща при стартиране на курса;
        2) Следващите вноски се заплащат по договаряне в рамките на една учебна година.
5.5. При забавяне на дължимата учебна такса с повече от 10  дни след период, уточнен в чл.5.4 от настоящия ПРАВИЛНИК, курсистът се задължава да изплати лихва в размер на 10% от дължимата сума. В противен случай ЕЛФИДИЯ   има   право   да    прекрати обучението на курсиста.
5.6. В случай, че след внасяне на учебната такса и след стартиране на курса, курсистът се отказва по независещи  от  ЕЛФИДИЯ   причини,    не  се  възстановява внесената такса, поради блокиране на мястото в групата.
5.7. Курсистът има право   да   изисква     обратно   внесената учебна такса в следните случаи:
        1) при забавяне стартирането на съответния курс   след  срока посочен в чл.2.6 от настоящия ПРАВИЛНИК;
        2) при невъзможност от страна   на   ЕЛФИДИЯ  да   презапише курсиста в друга група за същия вид курс и езиково ниво.
5.8. В   случай  че   курсист се включи в курса на обучение , но не по-късно от 5 учебни занятия след началото му, курсистът дължи пълната учебна такса.
5.9. Отстъпки.
5.9.1. Образователен център „ЕЛФИДИЯ”  предлага следните отстъпки от учебната такса за езиков курс:
          1) 20% отстъпка при записване на втори член от семейството;
          2) 5% отстъпка "Запиши се с приятел".
5.9.2. Горепосочените отстъпки не се натрупват.